1. Администратор на лични данни

Администратор на лични данни, или този, който определя целите и средствата за обработване на лични данни чрез Уебсайта https://dasautoservice.com/ е дружеството КУАЛИТАТ АУТО ЕООД (,,Дружеството“/”Администратора”), регистрирано с ЕИК 205081517, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1309,. ж.к. Света Троица, блок 145, вх. Д, ап. 100

Всяка информация и лични данни, които предоставяте чрез уебсайта https://dasautoservice.com/, наричан за краткост тук „Уебсайта”, ще бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Администраторът ще спазва международно признатите принципи за обработването на лични данни, като ограничение на целите за обработване, ограничение на срока на съхранение, свеждане на данните до минимум, точност, цялостност и поверителност на личните данни.

2. Видове лични данни, които се обработват

Когато използвате Уебсайта, Администраторът може да събира и обработва информация, която самостоятелно или заедно с друга информация, която е била събрана преди това, позволява да бъдете идентифицирани. Възможно е да се обработва и информация за трето лице, ако ползвател на Уебсайта реши да предостави такава информация.

Информация, която позволява конкретно физическо лице да бъде идентифицирано е класифицирана от закона като „Лични данни“. Лични данни може да бъдат събирани чрез Уебсайта, например при използване на конкретни услуги, които изискват регистриране или предоставяне на данни за обратна връзка или чрез програми за анализиране на потребителското поведение (напр. бисквитки).

При попълване на форми за запитвания, регистрация, анкети за анализ на клиентската удовлетвореност и всяка форма за контакт, е възможно да бъдат изискани данни за обратна връзка като име, електронна поща, телефонен номер, данни за автомобил или използвана сервизна услуга, във връзка, с която се отправя запитването. Във всички случаи на използване на уебсайта е възможно събиране на данни чрез бисквитки. Актуална информация за обработване на данни чрез бисквитки е налична на уебсайта и чрез връзка в съобщението за бисквитки, което полвателят вижда при първото си посещение на уебсайта.

Определени форми за попълване на Уебсайта могат да съдържат свободни за попълване текстови полета, в които можете да изберете да предоставите информация, която може да представлява лични данни, които се отнасят до Вас или до трето лице. Доколкото предоставянето на такава информация не е задължително, то лични данни, за които не е налично правно основание за обработване от страна на Администратора ще бъдат изтривани до 1 месец от получаването им.

3. Цели на обработката

  • Предоставяне на услуги чрез уебсайта, включително за да се потвърди самоличността на заявителя на услугата, да се създаде абонамент, профил или регистрация за конкретна услуга или събитие, за да Ви бъде изпратена всяка информация, която лично сте изискали чрез формите за контакт и/или да предоставим всякакви други услуги, които потребител би могъл да заяви чрез Уебсайта;
  • За извършване на директен маркетинг по електронна поща или мобилен телефон, за проучвания на клиентската удовлетвореност относно продуктите и услугите, включително чрез контактни форми и анкети на уебсайта.

4. Основания за обработка и задължителен или доброволен характер на обработката

4.1. Предоставяне на услуги: обработката за тези цели е необходима за предоставяне на услуги, изискани от потребител чрез уебсайта и правното основание за обработка е чл. 6(1), б. Б от Общия регламент за защита на данните (GDPR) – изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или предприемане на стъпки по искане на субекта преди сключване на договор. Обработването на данни не е задължително за тези цели, но ако не предоставите данните Администраторът не би могъл да Ви предостави изисканата услуга.

4.2. Маркетинг: обработката за тези цели се основава на съгласие – чл. 6(1), б. А от GDPR. Не е задължително да давате съгласие за използването на Вашите лични данни за тези цели и няма да има никакви последствия за Вас, ако решите да не предоставите такова съгласие Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено на по-късен етап чрез изрично изявление пред Администратора.

4.3. Възможно е определени лични данни да бъдат обработвани в контекста на изпълнение на законово задължение на Администратора. Това може да включва съхраняване и докладване на лични данни на публични органи за спазване на данъчни, митнически, процесуални или други правни задължения.

5. Получатели на лични данни

5.1. Лица, ангажирани като доставчици на ИТ услуги (например, хостинг доставчици или доставчици на платформи за електронна поща);

5.2. Лица, упълномощени да извършват техническа поддръжка (включително поддръжка на мрежово оборудване и електронни съобщителни мрежи);

5.3. Компании, на които са предоставени права да представляват и продават продуктите и услугите на Администратора като дилъри, сервизи, маркетингови компании;

5.4. Публични субекти/органи, на които лични данни могат да бъдат разкрити, в съответствие с приложимото законодателство или задължителни разпореждания на тези субекти/органи;

6. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Предвид международното присъствие на продуктите и услугите, представени чрез този Уебсайт, лични данни могат да бъдат предадени на получатели, разположени в различни страни. Администраторът прилага подходящи мерки за защита, за да гарантира законосъобразността и сигурността на тези трансфери на лични данни, като ще предава лични данни само при налично правно основание като решенията за адекватно ниво на защита на Европейската комисия, стандартните договорни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, или други мерки за защита или условия, считани за адекватни за съответния трансфер на данни.

7. Съхранение на личните данни

Лични данни, които позволяват идентифициране на конкретно физическо лице се съхраняват не подълго от времето необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, освен ако не е налице валидно правно основание за по-дълга обработка или съхранение. Критериите, използвани за определяне на периодите на запазване на лични данни включват продължителността на текущото ни взаимоотношение, нашите правни задължения или правно положение (напр. по отношение на съдебни спорове и/или регулаторни разследвания).

8. Права на субектите на данни

  1. Субектът на личните данни има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на лични данни, включително да бъде информиран за целите, правите основания и сроковете на обработването, включително за намерението на Администратора да обработва данните за различни от първоначално обявените цели.
  2. Субектът на личните данни има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това.
  3. Субектът на личните данни има право да направи възражение срещу обработването, включително когато обработването е за целите на директния маркетинг и такова обработване да бъде преустановено незабавно.
  4. Субектът на личните данни има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие, без това да се отразява на законосъобразността на обработката преди оттеглянето.
  5. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора.
  6. Субектът на личните данни има право данните му да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, както и правото да бъде информиран за съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Субектът на личните данни има право и на съществена информация за използваната логика, значението и последствията от такова обработване на данните – поне в случаите, когато автоматизираното вземане на решения има правни последици за субекта на личните данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.
  7. Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд ако счита, че данните му са обработвани незаконосъобразно и правата му съгласно GDPR са нарушени.

Искания за предоставяне на информацията за обработка на данните, копие от данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни, за коригиране на данни и за оттегляне на съгласие, се оформят в писмен вид, подписват се от субекта на данни и се изпращат на Администратора на посочения в тази политика адрес.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или изпраща мотивиран отказ, при наличие на основания за такъв, като указва и правото на субектите на жалба до Надзорния орган (КЗЛД) и до компетентния съд.

9. Изменения

Тази Политика за поверителност е в сила от 1 октомври 2023 г.

Администраторът си запазва правото частично или изцяло да изменя Политиката за поверителност, включително с цел да изпълни изисквания на бъдещи промени в приложимото законодателство. Администраторът ще информира субектите на данни за промени в Политиката чрез Уебсайта, като промените ще имат обвързващ ефект от датата, посочена за дата на влизане в сила, но не по-рано от датата на публикуването им на Уебсайта.